Wycieczka «Polskie ślady w Baku». pl/pyc

5 października przedstawiciele «Polonii» w Azerbejdżanie  zorganizowali wycieczkę «Polskie ślady w Baku».  Na wycieczkę byli zaproszeni obywatele Polski mieszkający w Azerbejdżanie, współpracownicy bakińskich firm, oraz studenci z Polski, którzy studiują na uniwersytetach w Baku.


 
Założyciel polskiej Wspólnoty «Polonia — Azerbejdżan» Оfił Ismaiłow (Кulczycki) opowiedział o polskich architektach: I.Gosławskim, I.  Płoszko, К. Skurewiczu, E.Skibińskim. Wszyscy byli zdolnymi projektantami i  zostawili po sobie obiekty stanowiące dziś symbole miasta: Merostwo miasta Baku, Pałac М.Мuchtarowa (Pałac Szczęścia), «Ismajillije» oraz inne budowle. Uczestnicy wycieczki otrzymali informacje o polskiej inteligencji  w Baku i polskich organizacjach z przełomu XIX i XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje wkład polskiegoinżyniera P.Potockiego w rozwój branży naftowej. Jako pierwszy na świecie zrealizował on wydobycie nafty z dna morza poprzez osuszenie Zatoki Bakijskiej, tworząc w ten sposób lądowe pola naftowe.
 
Po zakończeniu wycieczki, przy herbacie, mieliśmy okazję porozmawiać o najbliższych  przedsięwzięciach Centrum Polskiej Kultury «Polonia».

5 октября  представители «Полонии» в Азербайджане провели экскурсию «Польские следы в Баку».  На экскурсию были приглашены граждане Польши, временно  проживающие в Азербайджане – сотрудники бакинских фирм, а также студенты из Польши , обучающиеся  в столичных университетах. 

 

Учредитель Польской Общины «Полония – Азербайджан» Офил Исмаилов (Кульчицкий)  рассказал о польских архитекторах: И. Гославском, И.  Плошко, К.  Скуревиче, Е. Скибинском,  оставивших яркий след в градостроительстве Азербайджана.  Были осмотрены польские шедевры бакинской архитектуры :  Городская Дума  (ныне Исполнительная Власть), Дворец  М.  Мухтарова (Дворец Счастья), «Исмайиллие» (Рукописный Фонд Академии Наук) и другие здания. Участники экскурсии получили информацию о польской интеллигенции  Баку,  польских организациях конца XIX —  начала XX вв. Особо был отмечен вклад польского  инженера   П. Потоцкого в нефтяную отрасль, осуществившего впервые в мире добычу нефти со дна моря в Баку.  По окончании экскурсии, за чашкой азербайджанского ароматного чая, мы рассказали о планах Центра Польской Культуры «Полония»,  о ближайших  мероприятиях  организации.

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polonia w Azerbejdżanie, Polska Kultura, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.