Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezentacja czasopisma „Polonia Azerbejdżańska”

W dniu 30 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Demirczy Plaza odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Centrum Kultury Polskiej „Polonia”. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Centrum zaakceptowano pracę Rady. W głosowaniu wybrano Prezesa i Radę polskiej diaspory. Protokołem komisji wyborczej zostali zatwierdzeni Prezes i Rada CKP „Polonia”. Prezesem ponownie została wybrana S. Mutallimowa.

Później odbyła się prezentacja czasopisma „Polonia Azerbejdżańska”. W przedsięwzięciu wzięli udział członkowie zespołu redakcyjnego, pani Małgorzata Ołdakowska- Całka, która bardzo pomogła redakcji czasopisma oraz Konsul RP Konrad Wikło. Wśród gości byli Ordynariusz w Azerbejdżanie, ksiądz Włodzimierz Fekecie, Radca Generalny Salezjanów, ksiądz Tadeusz Rozmus — przedstawiciel z Watykanu, przedstawiciele kozackiej  wspólnoty mniejszości narodowej oraz studenci Uniwersytetu Słowiańskiego.

Prezes CKP „Polonia” opowiedziała jak powstała idea wydania czasopisma, zapoznała z treścią czasopisma, przedstawiła Zespół Redakcyjny wraz z redaktorem naczelnym O. Ismajyłowym. Warto dodać, że duży wkład w powstanie czasopisma wnieśli tłumacze, autorzy z Polski. Szczególne podziękowanie złożono Ambasadzie RP za pomoc w realizacji projektu: Ambasadorowi RP, panu Markowi Całce za tekst otwierający czasopismo i pani Małgorzacie Ołdakowskiej-Całce za pomoc w doborze tematów, korektę i zachętę do pracy. O. Ismajyłow opowiedział o przygotowaniu czasopisma. Pani Małgorzata-Ołdakowska Całka życzyła dalszych sukcesów Centrum w podjętym trudzie oraz stale rosnącej liczby czytelników. Wysoki Gość z Watykanu również życzył Centrum sukcesów w działalności. Powiedział, że zabierze egzemplarz czasopisma ze sobą i będzie przechowywał w swoim gabinecie jako pamiątkę. Dodał również, iż bardzo się cieszy widząc taką aktywność Polaków poza granicami kraju.

Przedstawiciel mniejszości kozackiej pan Sergiej Samujłow podziękował za zaproszenie na prezentację i wyraził nadzieję, że czasopismo będzie wydawane cyklicznie. Następnie goście mieli okazję porozmawiać przy filiżance aromatycznej azerbejdżańskiej herbaty i spróbować tradycyjnych słodyczy.

Cieszymy się, że udało się nam wydać pierwszy numer „Polonii Azerbejdżańskiej” i mamy nadzieję, iż Państwu to czasopismo się spodoba.

 

Отчетно- выборное собрание. Презентация журнала «Азербайджанская Полония»

30 января 2016 г. в конференц-зале Демирчи Плаза было проведено отчетно-выборное собрание Центра Польской Культуры «Полония». Заслушав представленный отчет о деятельности  польской диаспоры за 2015 г.

Общее собрание признало работу Совета удовлетворительной. Путем тайного голосования состоялось избрание нового состава членов Совета польской диаспоры.

Протоколом счетной комиссии были утверждены члены Совета и Председатель. Председателем Центра Польской Культуры «Полония» была вновь переизбрана Станислава Муталлимова.

Затем прошла презентация первого номера журнала «Азербайджанская Полония». В презентации приняли участие члены редколлегии, пани Малгожата Олдаковска-Цалка, оказывавшая консультативную помощь редколлегии журнала и консул Республики Польша в Азербайджане Конрад Викло. Среди гостей был глава Римско-Католической Церкви в Азербайджане ординарий Владимир Фекете, представитель Ватикана, Генеральный Советник салезианского ордена Тадеуш Розмус, представители Казачьей Общины Азербайджана, а также студенты польского отделения Славянского Университета.

Председатель Центра Польской Культуры «Полония» рассказала о том, как возникла идея выпуска журнала, ознакомила с материалами номера, представила редакционную коллегию во главе с главным редактором журнала Офилом Исмаиловым, а также отметила неоценимый вклад переводчиков, польских авторов статей, которые не являются членами редколлегии. Была подчеркнута особая роль в реализации проекта польскому посольсству, выражена благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша господину Мареку Цалка за приветственную речь в журнале и госпоже Малгожате Олдаковской-Цалка за  консолидацию идей, всестороннюю поддержку и коррекцию статей. Офил Исмаилов рассказал о процессе подготовки номера, пани Малгожата Олдаковска-Цалка пожелала дальнейших успехов Центру Польской Культуры в Азербайджане.  Высокий гость из Ватикана также пожелал удачи Центру во всех его начинаниях и заверил присутствующих в том, что обязательно возьмет с собой экземпляр журнала и будет с теплотой хранить его своем рабочем кабинете, так как ему, как поляку особенно приятно видеть деятельность Польской Общины, находящейся далеко за пределами Польши.

Представитель Землячества Казаков, господин Сергей Самуйлов поблагодарил за приглашение на презентацию и выразил надежду на то, что выпуск журнала будет периодическим.

Затем состоялся фуршет, на котором гостям были предложены традиционные азербайджанские сладости и чай. Общение продолжилось в теплой и непринужденной обстановке.

Мы рады представить читателям первый выпуск журнала  «Азербайджанская Полония», надеемся, что он вам понравиться.

Гюляра Сафарова

Запись опубликована в рубрике Czasopismo "Polonia Azerbejdżańska" Nr 1, Polonia w Azerbejdżanie, Slider, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.