«Dzień Polski» podczas siódmej edycji międzynarodowego festiwalu muzyki korzennej „Jedwabny Szlak” w Szeki

Dn. 28.06 br. Ambasada RP w Baku we współpracy ze Związkiem Kompozytów Republiki Azerbejdżanu oraz władzami miasta Szeki przeprowadziła «Dzień Polski» podczas siódmej edycji międzynarodowego festiwalu muzyki korzennej „Jedwabny Szlak” w Szeki.

W ramach obchodów „Dnia Polski” Ambasada RP w Baku zorganizowała koncert polskiej artystki Ani Brody, zaprezentowała wystawę Polskiej Organizacji Turystycznej „Moveyourimaginantion”, a także przedstawiła polską ofertę turystyczną i edukacyjną w oparciu o materiały informacyjne MSZ, broszury POT oraz  ulotki polskich uniwersytetów państwowych.

Goście zostali przywitani przez Artystkę do Pokoju UNESCO prof. Frangiz Ali – Zadeh i III Sekretarz Ambasady RP w Baku p. Annę Witak, następnie wysłuchali kompozycji muzyki korzennej w wykonaniu p. Ani Brody. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, prominentni działacze regionalni na rzecz kultury i sztuki, a także turyści.

Występ artystki odbył się na dziedzińcu Pałacu Chanów Szekijskich (głównego obiektu zabytkowego w Szeki) i został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, czego wyrazem było zaproszenie p. Ani Brody do występu w paśmie śniadaniowym lokalnej telewizji ARB.  Transmisja koncertu p. Ani Brody odbyła się dn. 05.07   w ogólnokrajowej telewizji AzTv Kultura.

 «День Польши» во время седьмого международного фестиваля этнической музыки «Шелковый Путь» в Шеки.

28 июня 2017 г. Посольство Республики Польша в Баку совместно с Союзом Композиторов Республики Азербайджан и властями города Шеки провело «День Польши» во время седьмого международного фестиваля этнической музыки «Шелковый Путь» в Шеки.

В рамках празднования «Дня Польши» Посольство Республики Польша в Баку организовало концерт польской артистки Анны Броды, представило выставку Польской Туристической Организации „Moveyourimaginantion”, а также представило польское туристическое и образовательное предложение посредством промо-материалов Министерства Иностранных Дел, брошюр Польской Туристической организации и проспектов польских государственных университетов.

Гостей поприветствовали Артист ЮНЕСКО во имя мира, проф. Фирангиз Али-заде и III Секретарь Посольства Республики Польша в Баку, пани Анна Витак, далее они прослушали композиции этнической музыки в исполнении пани Анны Броды. В мероприятии приняли участие представители местной власти, видные региональные деятели культуры и искусства, а также туристы.

Выступление артистки прошло во дворе Дворца Шекинских Ханов (главного исторического здания в Шеки) и было очень хорошо принято общественностью, подтверждением чего было приглашение пани Анны Броды выступить в утренней программе местного телевидения ARB.  Трансмиссия концерта пани Анны Броды прошла 05.07.2017 по национальному телевидению AzTv Kultura.

Посольство Польши в Азербайджане