III Международный фестиваль искусств «Девичья башня». (рус/pol)

В Баку в период с 17 по 19 мая, по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел III Международный фестиваль искусств «Девичья башня», организованный совместно Музеем современного искусства, Art Gallery «Гыз галасы», Государственным историко-архитектурным заповедником «Ичери шехер».
В нынешнем фестивале искусств, целью которого является популяризация в мире Девичьей башни, считающейся символом нашей столицы и также включенной в cписок мирового наследия ЮНЕСКО, принимали участие более 30 известных художников из 24 стран.

Украсив небольшие макеты Девичьей башни узорами в своих национальных стилях, они создали произведения, отражающие синтез и взаимообмен разных культур, обычаев и традиций. В фестивале принимала участие также художница из Польши Эмилия Даб.

W Baku w okresie od 17 do 19 maja, z inicjatywy Fundacji Heydara Aliyeva, odbył się III
Międzynarodowy Festiwal Sztuki «Baszta Dziewicza», zorganizowany przy współpracy
Muzeum Sztuki Współczesnej, Art Gallery «Qız Qalası» i historyczno-architektonicznego
Państwowego Obszaru Ochrony Zabytków «Iczeri Szecher». Podczas festiwalu, którego
celem jest promowanie na świecie Dziewicza Baszty, uznawanej za symbol stolicy
Azerbejdżanu oraz znajdującej się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO,
uczestniczyło ponad 30 znanych artystów z 24 krajów.

Ozdabiając niewielkie makiety Dziewiczej Baszty w ludowe wzory typowe dla swoich
krajów, uczestnicy stworzyli dzieła, które są świadectwem łączenia i mieszanie się różnych kultur, obyczajów i tradycji. W festiwalu wzięła udział również artystka z Polski, Emilia Dąb.

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.