«Polski wieczór» pl/рус

20 kwietnia 2013 roku członkowie polskiej Wspólnoty «Polonia — Azerbejdżan» zorganizowali «Polski wieczór». Uroczystość odbyła się w sali Kaplicy Kościoła Rzymskokatolickiego miasta Baku. Przedsięwzięcie było związane z państwowymi świętami Polski: Dniem Polonii oraz Dniem Polskiej Flagi, które obchodzą co roku 2 maja, mieszkające poza granicami Ojczyzny Polacy.

Wieczór rozpoczął założyciel Polonii Ofil Ismaiłow (Kulczycki). W swoim wystąpieniu podkreślił duże moralne wsparcie ze strony Polskiej Ambasady dawane Polakom Azerbejdżanu. Z powitalnym przemówieniem  w języku  polskim i rosyjskim do obecnych zwróciła się przewodnicząca organizacji Stanisława Mutalimowa (Leonowicz).

Po wykonaniu hymnu Polski «Mazurka Dąbrowskiego», rozpoczęła się część artystyczna literacko-muzycznego wieczoru, poświęconego twórczości wielkich polskich kompozytorów. W wykonaniu Ałły Mamiedowej w programie pojawiły się nieśmiertelne utwory «króla muzyki» fortepianowej F. Szopena, przepełnione tęsknotą do Ojczyzny i ideą niezależności Polski. Sabina Ismaiłowa wykonała w języku polskim: «Życzenie» F. Szopena i arię Halki z opery S. Moniuszki pod tym samym tytułem. Na akordeonie Naila Ałachwieranowa zagrała znany polonez M. Ogińskiego «Pożegnanie z Ojczyzną». Dzieci członków Polonii opowiedziały również wiersze o Polsce.

Ze słowami podziękowania wystąpił Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Baku Mirosław Wiśniewski oraz dyrektor muzeum  «Rinaj», profesor Tofig Garajew. Wśród polskich gości byli obecni attache kulturalny ambasady RP Alicja Clisby wraz z małżonkiem Justinem oraz nauczyciel języka polskiego Jakub Kupracz.

Na koniec wieczoru miał miejsce poczęstunek, w którym znalazły się i polskie słodkości. Koncert wywołał bardzo pozytywne emocje. Sabina Ismajłowa i Ałła Mamiedowa opowiedziały o historii powstania wielu utworów muzycznych, świetnie kreując atmosferę, w której rodziło się poczucie łączności z epoką, kiedy te melodie rodziły się w sercach autorów i stawały się rzeczywistością.

«Польский вечер» — музыка, затрагивающая душу

20 апреля 2013 года членами польской Общины «Полония — Азербайджан» был проведен «Польский вечер», торжество проходило в уютном зале Римско-Католического Прихода города Баку. Мероприятие было приурочено к государственному празднику  Польши: Дню  Полонии и польского национального флага, который отмечается ежегодно 2 мая поляками, проживающими за пределами своего отечества.

Вечер открыл учредитель Полонии Офил Исмаилов (Кульчицкий), отметивший в частности большую моральную поддержку полякам Азербайджана со стороны польского посольства. С приветственной речью и поздравлениями на польском и русском языках к присутствующим обратилась председатель организации Станислава Муталлимова (Леонович).

 После исполнения гимна Польши «Марша Домбровского», началась презентация литературно-музыкального вечера,  посвященного творчеству великих польских композиторов. В исполнении Аллы Мамедовой в программе прозвучали бессмертные произведения «короля фортепианной музыки» Ф. Шопена, навеянные тоской по Родине и идеей независимости Польши. На польском языке Сабиной Исмаиловой были исполнены: «Желание» Ф. Шопена и  ария Гальки из одноименной оперы С. Монюшко. На аккордеоне Наиля Аллахверанова сыграла известный полонез М. Огинского «Прощание с Родиной». Дети членов Полонии прочитали стихи о родной Польше.

 

    Со словами благодарности выступил консул Республики Польша в Баку Мирослав Вишневски, директор музея малокафауны «Ринай», профессор Тофиг Гараев. Среди польских гостей присутствовали Алиция Цлисбы, атташе по культуре посольства Польши, с супругом Юстином, преподаватель польского языка Якуб Купрач.   

 В заключение вечера состоялось дружественное чаепитие с польскими сладостями.

Судя по отзывам, присутствующие, получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций.

Интересно и познавательно было слушать Сабину Исмаилову, Аллу Мамедову, они рассказали об истории создания каждого музыкального произведения, создавалось впечатление переноса в другую эпоху, в то время, когда эти мелодии родились в сердцах авторов и были воплощены.

Запись опубликована в рубрике Polacy w Azerbejdżanie, Polonia w Azerbejdżanie, Polska Kultura, Последнее событие. Добавьте в закладки постоянную ссылку.