Koncert poświęcony Dniu Polonii

W dniu 13 maja 2017 roku w sali koncertowej Sojuszu Kompozytorów Azerbejdżanu odbył się koncert poświęcony Dniu Polonii zorganizowany przez Centrum Kultury Polskiej „Polonia” przy wsparciu Ambasady RP w Baku. Otwarcia dokonał Ambasador RP w Azerbejdżanie pan Marek Całka.

Konferansjerem była Ajnur Mammadowa. Koncert rozpoczął się od pieśni „Witaj majowo jutrzenko” upamiętniającej Konstytucję 3 Maja. W dalszej części znalazły się wiersze patriotyczne, które recytowali najmłodsi członkowie Centrum Kultury Polskiej „Polonia”: Zohra Dadaszowa, Kamila Zbucka, Farid Mammadow, Kamila Fazyłowa i Namida Fazyłowa. Nie zabrakło również muzyki. Na pianinie zagrała Łała Szahbazowa oraz Natawan Dadaszowa. Na skrzypcach Asmar Nadżafowa. Na akordeonie Naila Allahweranowa. Na szczególną uwagę zasłużyły dzieci. Żala Szahbazowa zaśpiewała i zagrała na pianinie, Zohra Dadaszowa zaśpiewała i zagrała na skrzypcach, Said Dadaszow zaśpiewał i zagrał na gitarze. Natomiast Chumar Dadaszowa zaśpiewała piosenkę dla wszystkich maturzystów, którzy tak samo jak ona planują studia w Polsce. Miłym akcentem była również piosenka w wykonaniu Łały Szahbazowej poświęcona dniu matki, który obchodzi się w Polsce 26 maja. Na koniec wszyscy uczestnicy oraz Wiktoria Zyjadowa i Gunel Zyjadowa wykonali pieśń pożegnalną.

Konsul RP w Azerbejdżanie pan Sylwester Rudy na zakończenie koncertu serdecznie podziękował pani prezes za organizację, uczestnikom za udział, a gościom za przybycie. Członkowie Centrum Kultury Polskiej „Polonia” ze swojej strony również składają najserdeczniejsze wyrazy podziękowania uczestnikom oraz gościom.

Ajła Agajewa

 

Концерт, посвященный Дню Полонии

13 мая 2017 года в зале Союза Композиторов Азербайджана состоялся концерт, посвященный Дню Полонии, организованный Центром Польской Культуры «Полония» при поддержке посольства Республики Польша в Баку. Мероприятие открыл посол Республики Польша в Азербайджане господин Марек Цалка.

Вначале всеми участниками была исполнена песня, посвященная Конституции 3 Мая „Witaj majowo jutrzenko”. Конферансье была Айнур Мамедова. Самые младшие участники концерта  Зохра Дадашова, Камила Збуцка, Фарид Мамедов, Камила Фазилова и Намида Фазилова прочитали патриотические стихи. Была исполнена музыка, так на фортепиано играли Натаван Дадашова и ЛалаШахбазова, на скрипке — Асмар Наджафова, на аккордеоне — Наиля Алахверанова. Особой похвалы заслуживают дети. Жаля Шахбазова спела и сыграла на пианино. Зохра Дадашова спела и сыграла на скрипке. Саид Дадашов спел и сыграл на гитаре. А Хумар Дадашова спела песню, посвященную всем выпускникам, которые также как и она планируют поступить учиться в Польшу. Приятным сюрпризом было исполнение Лалой Шахбазовой песни, посвященной дню Матери, который в Польше отмечают 26 мая. В окончание концерта все участники, вместе с Викторией Зиядовой и Гюнель Зиядовой исполнили прощальную песню.

Консул РП в Азербайджане господин Сильвестер Руды в заключение поблагодарил госпожу председатель за организацию, а исполнителей за участие, гостей за прибытие. Члены ЦПК Полония со своей стороны также благодарят участников и гостей.  

 

Запись опубликована в рубрике Polacy w Baku, Polonia w Azerbejdżanie, Slider, Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.