Delegacja Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu w PAN pl/рус

W dniu 25 listopada 2013 r. Prezes PAN, prof. Michał Kleiber przyjął delegację Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu (NANA) z jej Prezydentem, prof. Akif Aga Mekhti oglu Alizadeh. Delegacji towarzyszył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, p. Hassan Hassanow.

Ze strony PAN w spotkaniu wzięli udział także: prof. Jan Albrecht – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN, prof. Andrzej Buko – Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, prof. Mikołaj Sokołowski – Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. Paweł Rowiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, prof. Jerzy Zdanowski – Wicedyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN i in.
Podczas spotkania przewodniczący delegacji azerbejdżańskiej przedstawił strukturę i zakres działalności badawczej jednostek naukowych Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu. Ponadto przedyskutowano możliwości polsko-azerbejdżańskiej współpracy naukowej, szczególnie w dziedzinie literaturoznawstwa, archeologii, historii, geofizyki i geologii. Prezes PAN przedstawił możliwości włączenia naukowców z Azerbejdżanu do realizacji wraz z uczonymi polskimi w europejskich i międzynarodowych programach i projektach badawczych.
W wyniku przeprowadzonych rozmów podpisano Porozumienie o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk a Narodową Akademią Nauk Azerbejdżanu. Zarówno Prezes PAN, jak i Prezydent NANA zadeklarowali chęć prowadzenia prac zmierzających do realizacji Porozumienia przede wszystkim w formie wspólnych projektów badawczych.

Podczas pobytu w Polskiej Akademii Nauk azerbejdżańska delegacja złożyła również wizytę w Instytucie Nauk Geologicznych PAN.

Академии наук Азербайджана и Польши углубляют сотрудничество

На днях в Варшаве подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальной Академией наук Азербайджана (НАНА) и Польской Академией наук (ПАН).

 

Как передает Vesti.Az, польско-азербайджанский меморандум о намерениях подписали президент НАНА Акиф Ализаде и  президент ПАН Михал Клейбер.

 

Согласно Меморандуму, отныне между научными очагами двух стран расширятся ранее установившиеся связи. Так, наряду с гуманитарными науками в ближайшее время начнется сотрудничество ученых двух стран в области окружающей среды и точных наук. Будут совместно реализовываться встречные программы и проекты, в частности, в области астрофизики, геологии, востоковедения, тюркологии и  археологии, обеспечиваться совместная деятельность в этих областях и организовываться мероприятия международного масштаба.

 

Во время подписания Михал Клейбер подчеркнул большую перспективность научных связей с НАНА. А.Ализаде отметил, что новое соглашение с Польшей в области развития двусторонних научных связей способствует более успешному развитию программы Восточно-европейского партнёрства.

 

Параллельно в Варшаве проходила 2-ая Международная Азербайджано-польская научная конференция.

 

Так, на конференции, организованной Варшавским Университетом, Посольством Азербайджана в Польше и НАНА выступил Президент НАНА Акиф Ализаде с докладом « Азербайджано-Польские научные связи: «Из прошлого в будущее, от традиций к современности». Также от Азербайджана на конференции выступили директор Государственного Музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы и директор Института археологии и этнографии НАНА Маиса Рагимова и преподаватели БСУ на темы об общности в судьбах польского и азербайджанского языков,  вопросов языка и азбуки в условиях независимости. От Варшавского университета выступила Шахла Кязимова на тему об иллюстрациях в пятерице Низами Гянджеви «Хамса» и другие ученые Азербайджана.

 

Сура Назарли

Запись опубликована в рубрике Polska Azerbejdzan, Wiadomości, Польша-Азербайджан. Добавьте в закладки постоянную ссылку.