Patroni roku 2021

Zgodnie z uchwałą Sejmu z dnia 27 listopada 2020 r. patronami 2021 r. zostali:

Krzysztof Kamil Baczyński — największy poeta swojego pokolenia (tzw. „Pokolenie Kolumbów”), jedno z legendarnych nazwisk literatury polskiej. Zginął w trakcie Powstania Warszawskiego 1944 roku — 100. rocznica urodzin. Wraz z Baczyńskim Sejm uhonorował także innych przedstawicieli poetów „Pokolenia Kolumbów”, którzy zginęli podczas okupacji niemieckiej, tj. Tadeusza Gajcego, Jana Romockiego, Zdzisława Stroińskiego, Jana Józefa Szczepańskiego i Andrzeja Trzebińskiego.

 Согласно Резолюции Сейма от 27 ноября 2020 года, Покровителями 2021 года стали:

Кшиштоф Камиль Бачиньски — крупнейший поэт своего поколения (так называемого «поколения Колумбов»), одно из легендарных имён польской литературы. Погиб в ходе Варшавского восстания 1944 года — 100 лет со дня рождения. Вместе с Бачиньским Сейм отметил также других представителей поэтов «поколения Колумбов», погибших во время немецкой оккупации, это Тадеуш Гайцы, Ян Ромоцкий, Здислав Строиньский, Ян Юзеф Щепаньский и Анджей Тшебинский.

 

Запись опубликована в рубрике Wiadomości. Добавьте в закладки постоянную ссылку.